Kataloge

Perseus / New General & Index Catalogue (NGC/IC)

Planetarische Nebel

Revised+Historic NGC/IC Version 22/9, © 2022 Dr. Wolfgang Steinicke [277]
Name RA Dec Typ bMag vMag B-V SB Dim PA z D(z) MD Dreyer Beschreibung Identifikation, Anmerkungen
NGC 650 01 42 18.1 +51 34 17 PN 12.2 10.1 3.12 1.043 vB, p of D neb M 76; PK 130-10.1; CS=17.0, Little Dumbbell (SW)
IC 351 03 47 33.0 +35 02 50 PN 12.4 11.9 0.3 4.601 Planetary = * 10m, * 9m p 14s, 2' s PK 159-15.1; CS=15.0
IC 2003 03 56 22.0 +33 52 32 PN 12.6 11.4 0.33 6.135 pB, eS, lE ns, * 13 n 4", * 12 sp 18" PK 161-14.1; CS=15.3

Galaktische Nebel

Revised+Historic NGC/IC Version 22/9, © 2022 Dr. Wolfgang Steinicke [277]
Name RA Dec Typ bMag vMag B-V SB Dim PA z D(z) MD Dreyer Beschreibung Identifikation, Anmerkungen
NGC 1333 03 29 18.0 +31 25 00 RN 6 × 3 0.296 F, L, * 10 nf (Auw No 17) LBN 741
NGC 1491 04 03 13.5 +51 18 58 EN 25 × 25 3.000 vB, S, iF, bM, r, * inv LBN 704; in Sh2-206
NGC 1499 04 01 10.0 +36 27 36 EN 5.0 120 × 60 120 0.400 vF, vL, E ns, dif LBN 756; California nebula
NGC 1579 04 30 14.2 +35 16 47 RN 12 × 8 0.800 pB, vL, iR, mbM, * 8 350°, 2' LBN 766; Sh2-222
IC 2067 04 30 52.0 +35 26 42 EN vF, R, * 15 inv n, * 17 close np SS 20

Offene Sternhaufen

Revised+Historic NGC/IC Version 22/9, © 2022 Dr. Wolfgang Steinicke [277]
Name RA Dec Typ bMag vMag B-V SB Dim PA z D(z) MD Dreyer Beschreibung Identifikation, Anmerkungen
NGC 744 01 58 33.0 +55 28 24 OCL (IV2p) 7.9 5 1.207 Cl, pL, pRi, iF, st 11…13 OCL 345
NGC 869 02 19 04.0 +57 08 06 OCL (I3r) 5.3 18 2.079 ! Cl, vvL, vRi, st 7…14 OCL 350; Chi Per; Double cluster
NGC 884 02 22 05.0 +57 07 48 OCL (I3r) 6.1 18 2.345 ! Cl, vL, vRi, ruby * M OCL 353; Chi Per; Double cluster
NGC 957 02 33 21.0 +57 33 36 OCL (III2p) 7.6 10 1.815 Cl, pL, pRi, st 13…15 OCL 362
NGC 1039 02 42 05.0 +42 45 42 OCL (II3m) 5.2 25 0.499 Cl, B, vL, lC, sc st 9 M 34; OCL 382
NGC 1193 03 05 55.0 +44 23 00 OCL (II3m) 12.6 3 4.300 F, cL, er OCL 390
NGC 1220 03 11 40.6 +53 20 53 OCL (II2p) 11.8 2 1.800 Cl, vS, st vF OCL 380
NGC 1245 03 14 41.4 +47 14 19 OCL (III1r) 8.4 10 2.876 Cl, pL, Ri, C, iR, st 12…15 OCL 389
NGC 1342 03 31 38.0 +37 22 36 OCL (III3p) 6.7 17 0.665 Cl, vL, ab 60 st OCL 401
NGC 1348 03 34 06.0 +51 25 12 OCL (II2p) 6 1.820 Cl, lRi, st L OCL 391
NGC 1444 03 49 25.0 +52 39 18 OCL (IV1p) 6.6 4 1.199 Cl of ab 30 st 12…14 OCL 394
NGC 1496 04 04 31.8 +52 39 41 OCL (II1p) 9.6 3 1.230 Cl, segment of a ring OCL 396
NGC 1513 04 09 57.0 +49 30 54 OCL (II1m) 8.4 12 1.320 Cl, L, vRi, pC, st vL OCL 398
NGC 1528 04 15 19.0 +51 12 42 OCL (II2m) 6.4 18 0.776 Cl, B, vRi, cC OCL 397
NGC 1545 04 20 56.2 +50 15 19 OCL (II2p) 6.2 12 0.711 Cl, pRi, lC, st L OCL 399
NGC 1582 04 31 39.0 +43 44 36 OCL (IV2p) 7.0 24 0.600 Cl, vL, pRi, lC, st L OCL 407
NGC 1605 04 34 52.2 +45 16 17 OCL (III1m) 10.7 5 2.559 Cl, vF, pS, C, st eS OCL 406
NGC 1624 04 40 36.4 +50 27 42 OCL (I2pn) 11.8 3 6.025 F, cL, iF, 6 or 7 st + neb OCL 403; LBN 722; Ced 37; S 212
IC 348 03 44 34.1 +32 09 47 OCL (IV2pn) 7.3 10 0.394 pB, vL, vgbM IC 1985; OCL 409; LBN 758; CED 20

Galaxien

Revised+Historic NGC/IC Version 22/9, © 2022 Dr. Wolfgang Steinicke [277]
Name RA Dec Typ bMag vMag B-V SB Dim PA z D(z) MD Dreyer Beschreibung Identifikation, Anmerkungen
NGC 832 03 11 05.4 +35 23 11 Gx (E2) 13.9 12.9 1.0 13.7 1.6 × 1.3 95 0.020511 86.64 F, vS, * 9·10 sp NGC 1226; UGC 2575; MCG 6-8-1; CGCG 525-2; CGCG 524-61
NGC 1001 02 39 12.6 +41 40 18 Gx (Sbc) 15.6 14.8 0.8 13.0 0.7 × 0.3 132 0.015537 65.63 vF, vS MCG 7-6-50; CGCG 539-69
NGC 1003 02 39 16.6 +40 52 22 Gx (Sc) 12.0 11.5 0.5 13.8 4.3 × 1.3 97 0.002088 8.82 11.040 pF, L, E 90° ±, mbM, r UGC 2137; MCG 7-6-51; CGCG 539-70; IRAS 02360+4039
NGC 1005 02 39 27.6 +41 29 36 Gx (E-S0) 14.8 13.8 1.0 13.6 1 × 0.8 65 0.014370 60.70 vF, vS MCG 7-6-52; CGCG 539-71
NGC 1023 02 40 24.1 +39 03 48 Gx (E/SB0) 10.4 9.4 1.0 12.8 7.4 × 2.5 87 0.002125 8.98 11.620 vB, vL, vmE, vvmbM UGC 2154; MCG 6-6-73; CGCG 523-83; Arp 135
NGC 1023 A 02 40 36.9 +39 03 37 Gx (IBm) 14.3 13.6 0.7 13.8 1.3 × 0.7 14 0.002478 10.47 vB, vL, vmE, vvmbM Arp 135
NGC 1040 1 02 43 12.5 +41 30 01 Gx (S0) 13.9 12.9 1.0 13.1 1.7 × 0.8 40 0.016054 67.81 F, S, bM NGC 1053-1; UGC 2187; MCG 7-6-60; CGCG 539-83
NGC 1040 2 02 43 12.1 +41 30 54 Gx (S0) 16.3 15.3 1.0 12.4 0.4 × 0.2 50 F, S, bM NGC 1053-2; NPM1G +41.0081
NGC 1050 02 42 35.6 +34 45 51 Gx (SBa) 13.5 12.6 0.9 13.1 1.7 × 1.1 113 0.013012 54.96 F, S, * 18 inv n UGC 2178; MCG 6-6-78; CGCG 523-92; IRAS 02395+3433; KUG 0239+345; KARA 116; CGCG 524-1
NGC 1058 02 43 29.9 +37 20 29 Gx (Sc) 11.8 11.2 0.6 13.4 2.5 × 2.5 0.001728 7.30 7.670 pF, cL, R, glbM UGC 2193; MCG 6-7-1; CGCG 524-5; IRAS 02403+3707; CGCG 523-96; KUG 0240+371
NGC 1077 A 02 46 00.6 +40 05 24 Gx (Sb) 14.4 13.6 0.8 13.2 1.1 × 0.8 165 0.029904 126.3 vF, pL, E UGC 2230; MCG 7-6-69; CGCG 539-95; IRAS 02428+3952
NGC 1077 B 02 46 02.9 +40 05 36 Gx (SBb) 17.1 16.3 0.8 14.4 0.5 × 0.4 30 0.028450 120.1 vF, pL, E MCG 7-6-68; CGCG 539-95
NGC 1086 02 47 56.2 +41 14 48 Gx (Sc) 13.5 12.8 0.7 13.1 1.5 × 1 35 0.013483 56.95 vF, pS, D * nr UGC 2258; MCG 7-6-71; CGCG 539-101; IRAS 02447+4102
NGC 1106 02 50 40.5 +41 40 20 Gx (S0) 13.3 12.3 1.0 12.5 1.3 × 1 27 0.014467 61.11 vF, vS, vF * att s UGC 2322; MCG 7-6-76; CGCG 539-112; IRAS 02474+4127
NGC 1123 02 52 51.2 +42 12 19 Gx (SBb) 12.9 12.1 0.8 12.7 1.8 × 1.3 40 0.012005 50.71 cF, S, iR, vgbM, r NGC 1122; UGC 2353; MCG 7-6-83; CGCG 539-117; IRAS 02496+4200
NGC 1129 02 54 27.3 +41 34 47 Gx (E3) 13.5 12.4 1.1 14.4 2.9 × 2.1 90 0.017325 73.18 cF, pS, iR, vglbM, D or F * sp UGC 2373; MCG 7-7-4; CGCG 539-124; VV 85; CGCG 540-6
NGC 1130 02 54 24.5 +41 36 22 Gx (C) 16.1 15.1 1.0 12.9 0.5 × 0.3 36 0.020447 86.37 eF, eS MCG 7-7-2; CGCG 539-122; CGCG 540-4
NGC 1131 02 54 34.0 +41 33 33 Gx (E0) 15.6 14.6 1.0 12.7 0.4 × 0.4 0.017882 75.53 eF, eS MCG 7-7-5; CGCG 539-125; CGCG 540-7; 5ZW 286
NGC 1138 02 56 36.3 +43 02 50 Gx (SB0) 13.8 12.8 1.0 12.9 1.1 × 1.1 0.007789 32.90 vF, vS, R, gbM, 2 S st Δ UGC 2408; MCG 7-7-12; CGCG 540-15
NGC 1159 03 00 46.4 +43 09 46 Gx (S0) 14.5 13.5 1.0 11.6 0.5 × 0.4 123 0.008783 37.10 vF, S, R, vlbM UGC 2467; CGCG 540-23; IRAS 02575+4257
NGC 1160 03 01 13.2 +44 57 20 Gx (Scd) 13.5 12.8 0.7 13.3 1.5 × 0.7 50 0.008432 35.62 24.300 F, E UGC 2475; MCG 7-7-14; CGCG 540-27; KCPG 86A; IRAS 02579+4445
NGC 1161 03 01 14.1 +44 53 51 Gx (S0) 12.1 11.0 1.1 12.7 2.8 × 2 23 0.006518 27.53 F, pS, lE, sbM UGC 2474; MCG 7-7-15; CGCG 540-26; KCPG 86B; IRAS 02579+4442
NGC 1164 03 01 59.8 +42 35 08 Gx (SBab) 13.9 13.1 0.8 13.1 1.3 × 1.1 145 0.013926 58.82 eF, vS UGC 2490; MCG 7-7-16; MK 1067; IRAS 02587+4223; CGCG 540-28; NPM1G +42.0105
NGC 1167 03 01 42.3 +35 12 21 Gx (S0) 13.4 12.4 1.0 14.5 3.3 × 2.3 70 0.016495 69.67 vF, pL, R, spmbM UGC 2487; MCG 6-7-33; CGCG 524-45
NGC 1169 03 03 34.8 +46 23 11 Gx (SBb) 12.2 11.3 0.9 13.8 4 × 2.6 28 0.007962 33.63 35.430 pF, pS, iF, sbM UGC 2503; MCG 8-6-25; CGCG 554-20
NGC 1171 03 03 58.9 +43 23 52 Gx (Sc) 13.0 12.3 0.7 12.8 1.9 × 1 147 0.009146 38.63 25.260 vF, pL, iF UGC 2510; MCG 7-7-18; CGCG 540-31; IRAS 03006+4312
NGC 1175 03 04 32.3 +42 20 25 Gx (S0-a) 13.9 12.9 1.0 12.9 1.9 × 0.7 153 0.018423 77.82 F, cL, E UGC 2515; MCG 7-7-19; CGCG 540-32
NGC 1177 03 04 37.2 +42 21 46 Gx (S) 15.4 14.6 0.8 12.5 0.4 × 0.4 0.018626 78.67 vF, S, R, nf II 607 IC 281; MCG 7-7-20; CGCG 540-33
NGC 1186 03 05 30.9 +42 50 08 Gx (SBbc) 12.2 11.4 0.8 12.5 3.2 × 1.2 122 0.009140 38.61 F * with neb appendages NGC 1174; UGC 2521; MCG 7-7-21; CGCG 540-34; IRAS 03022+4238
NGC 1198 03 06 13.3 +41 50 56 Gx (E-S0) 13.5 12.5 1.0 12.5 1.4 × 0.8 120 0.005310 22.43 Neb * 11 IC 282; UGC 2533; MCG 7-7-24; CGCG 540-38
NGC 1207 03 08 15.4 +38 22 56 Gx (Sb) 13.5 12.7 0.8 14.0 2.3 × 1.6 123 0.016011 67.63 cF, vS, R, psb in npp end UGC 2548; MCG 6-7-43; CGCG 524-55; KCPG 87; IRAS 03050+3811
NGC 1212 03 09 42.3 +40 53 35 Gx (S0-a) 15.5 14.6 0.9 13.7 1 × 0.5 22 0.019747 83.41 eF, S, R, Algol nr IC 1883; UGC 2560
NGC 1213 03 09 17.3 +38 38 57 Gx (Sd) 15.0 14.4 0.6 15.3 1.8 × 1.4 54 0.011435 48.30 eF, lE, * close n, diffic IC 1881; UGC 2557; MCG 6-7-45; CGCG 524-58
NGC 1224 03 11 13.5 +41 21 48 Gx (E-S0) 15.0 14.0 1.0 13.8 1 × 0.8 0 0.017462 73.76 eF, vS, R UGC 2578; MCG 7-7-34; CGCG 540-55
NGC 1227 03 11 07.8 +35 19 31 Gx (SB0-a) 15.1 14.2 0.9 14.2 1 × 0.9 63 0.018536 78.29 vF, vS UGC 2577; CGCG 525-3; CGCG 524-62
NGC 1233 03 12 33.1 +39 19 09 Gx (Sb) 14.0 13.2 0.8 13.2 1.8 × 0.6 27 0.014640 61.84 F, vS, R, diff NGC 1235; UGC 2586; MCG 6-8-3; IRAS 03093+3907; CGCG 525-6; CGCG 524-65
NGC 1250 03 15 21.0 +41 21 20 Gx (S0) 14.0 12.9 1.1 13.4 2.1 × 0.6 159 0.020061 84.74 vF, vS, R UGC 2613; MCG 7-7-40; CGCG 540-66
NGC 1259 03 17 17.3 +41 23 08 Gx (S0) 15.3 14.3 1.0 13.4 0.7 × 0.7 0.019400 81.94 71.940 vF, S, R, vlbM MCG 7-7-46
NGC 1260 03 17 27.2 +41 24 19 Gx (S0-a) 14.2 13.3 0.9 12.5 1.1 × 0.5 86 0.019190 81.06 76.650 vF, S, R UGC 2634; MCG 7-7-47; CGCG 540-81; IRAS 03141+4113
NGC 1264 03 17 59.5 +41 31 13 Gx (SBab) 14.9 14.1 0.8 13.6 1 × 0.5 30 0.010827 45.73 vF, S, vlbM UGC 2643; MCG 7-7-50
NGC 1265 03 18 08.4 +41 45 16 Gx (E5) 14.4 13.4 1.0 13.0 1 × 0.5 125 0.016605 70.14 vF, vS, mbM IC 312; UGC 2644; MCG 7-7-51; CGCG 540-86
NGC 1267 03 18 44.8 +41 28 03 Gx (E2) 14.1 13.1 1.0 13.2 1.1 × 0.9 30 0.016875 71.28 F, vS, R, stell UGC 2657; MCG 7-7-55; CGCG 540-92
NGC 1268 03 18 45.2 +41 29 21 Gx (Sb) 14.2 13.4 0.8 12.7 0.9 × 0.6 120 0.010884 45.97 eF, S, lE, com UGC 2658; MCG 7-7-56; CGCG 540-93
NGC 1270 03 18 58.1 +41 28 13 Gx (E2) 14.3 13.1 1.2 13.5 0.9 × 0.7 15 0.016561 69.95 76.650 vF, S, R UGC 2660; MCG 7-7-57; CGCG 540-95
NGC 1271 03 19 11.2 +41 21 13 Gx (SB0?) 14.9 13.9 1.0 12.1 0.5 × 0.2 127 0.019183 81.03 vF, vS CGCG 540-96
NGC 1272 03 19 21.3 +41 29 26 Gx (E1) 12.9 11.8 1.1 13.2 2.2 × 2 0 0.012725 53.75 76.650 F, S, R UGC 2662; MCG 7-7-58; CGCG 540-98
NGC 1273 03 19 26.8 +41 32 24 Gx (S0) 14.3 13.2 1.1 13.2 0.8 × 0.7 144 0.017969 75.90 76.650 vF, vS MCG 7-7-59; CGCG 540-99
NGC 1274 03 19 40.6 +41 32 58 Gx (E3) 15.1 14.1 1.0 12.6 0.8 × 0.3 38 0.021391 90.35 76.650 vF, vS MCG 7-7-62; CGCG 540-102
NGC 1275 03 19 48.1 +41 30 41 Gx (S0/P) 12.6 11.9 0.7 13.2 2.3 × 1.6 110 0.017559 74.17 72.700 F, S UGC 2669; MCG 7-7-63; CGCG 540-103; 3C 84 ; IRAS 03164+4119; Perseus A
NGC 1277 03 19 51.4 +41 34 27 Gx (S0-a) 14.7 13.6 1.1 12.3 0.8 × 0.3 92 0.016898 71.38 vF, vS, np II 603 MCG 7-7-64; CGCG 540-104
NGC 1278 03 19 54.1 +41 33 49 Gx (E2) 13.6 12.4 1.2 13.0 1.4 × 1.1 102 0.020314 85.80 76.650 pB, pS, R, bM IC 1907; UGC 2670; MCG 7-7-65; CGCG 540-105
NGC 1279 03 19 59.1 +41 28 47 Gx (S) 15.8 15.0 0.8 13.3 0.6 × 0.4 0 0.024300 102.6 vF, vS PGC 12449
NGC 1281 03 20 06.3 +41 37 47 Gx (E5) 14.5 13.3 1.2 13.0 0.9 × 0.4 66 0.014343 60.58 vF, S, * 11 p 1' MCG 7-7-67; CGCG 540-108
NGC 1282 03 20 12.0 +41 22 01 Gx (E4) 13.9 12.9 1.0 13.4 1.2 × 0.7 25 0.007135 30.14 61.330 vF, S, lbMN UGC 2675; MCG 7-7-68; CGCG 540-109
NGC 1283 03 20 15.5 +41 23 55 Gx (E1) 14.7 13.6 1.1 12.7 0.7 × 0.6 73 0.022439 94.78 76.650 vF, S, vlbM UGC 2676; MCG 7-7-69; CGCG 540-110
NGC 1293 03 21 36.4 +41 23 36 Gx (E0) 14.5 13.4 1.1 13.4 0.9 × 0.9 0.013920 58.80 76.650 vF, R, bM, np of 2 MCG 7-7-75; CGCG 540-116; NPM1G +41.0114
NGC 1294 03 21 40.0 +41 21 38 Gx (E-S0) 14.3 13.2 1.1 13.5 1.1 × 0.8 0 0.021965 92.78 vF, R, bM, sf of 2 UGC 2694; MCG 7-7-76; CGCG 540-117; IRAS 03184+4111
NGC 1334 03 30 01.7 +41 49 57 Gx (Sbc) 14.0 13.2 0.8 13.1 1.5 × 0.7 115 0.014257 60.22 eF, pL, lbM UGC 2759; MCG 7-8-18; CGCG 541-17; IRAS 03266+4139
NGC 1335 03 30 19.4 +41 34 24 Gx (E-S0) 14.8 13.8 1.0 13.1 1.1 × 0.6 174 0.018153 76.68 vF * in vF, eS neb UGC 2762; MCG 7-8-19; CGCG 541-18
NGC 1465 03 53 31.9 +32 29 34 Gx (S0-a) 14.6 13.7 0.9 13.4 1.7 × 0.5 165 0.013990 59.09 pF, pS, R, pB * nr p UGC 2891; MCG 5-10-3; CGCG 508-4
IC 256 02 49 40.3 +46 57 16 Gx (C) 17.9 16.9 1.0 14.7 0.5 × 0.3 10 0.029200 123.3 cF, lE, S, 1st of 3 5ZW 280; no. 2 of 3 comps
IC 257 02 49 45.2 +46 58 32 Gx (E-S0) 13.8 12.6 1.2 13.9 1.4 × 0.8 155 0.025895 109.3 eF, pS, R, v diffic, 2nd of 3 UGC 2298; MCG 8-6-11; CGCG 554-8
IC 258 02 49 45.9 +41 03 07 Gx (SB0-a) 15.0 14.1 0.9 14.5 1 × 0.6 0.020374 86.06 vF, vlbM, * 9.5 f 2' UGC 2306; CGCG 539-107; KCPG 79B
IC 259 02 49 40.8 +41 03 20 Gx (E-S0) 15.3 14.3 1.0 13.4 0.7 × 0.6 0.018309 77.34 vF, double, dist 17" CGCG 539-106; NPM1G +40.0060; KCPG 79A
IC 260 02 51 00.9 +46 57 18 Gx (E3) 14.2 13.2 1.0 12.9 1 × 0.7 175 0.028907 122.1 eeF, pS, 2 F st nr, 3rd of 3 UGC 2325; MCG 8-6-14; CGCG 554-11
IC 262 02 51 43.2 +42 49 42 Gx (SB0) 14.2 13.2 1.0 13.9 1.6 × 1.4 62 0.017962 75.87 eeF, pS, R, bet 2 st, v diffic UGC 2335; MCG 7-6-80; CGCG 539-114
IC 265 02 54 43.9 +41 39 21 Gx (E0) 15.6 14.6 1.0 13.9 0.7 × 0.7 0.017919 75.69 eeF, eS, R MCG 7-7-6; CGCG 540-9; CGCG 539-127; NPM1G +41.0090
IC 266 02 55 04.7 +42 15 50 Gx (S) 15.6 14.8 0.8 13.3 0.7 × 0.4 126 0.017425 73.60 eF, eS, R MCG 7-7-10; CGCG 539-130; CGCG 540-12
IC 275 1 03 00 55.7 +44 21 01 Gx (C M) 17.3 16.3 1.0 13.5 0.3 × 0.3 0.032476 137.1 eeF, pS, R, bet 2 st 5ZW 309
IC 275 2 03 00 55.9 +44 20 46 Gx (C) 17.5 16.5 1.0 12.9 0.2 × 0.2 0.032453 137.0 eeF, pS, R, bet 2 st 5ZW 309
IC 275 3 03 00 58.6 +44 21 02 Gx (C) 16.6 15.6 1.0 12.0 0.2 × 0.2 0.032476 137.1 eeF, pS, R, bet 2 st 5ZW 309; NPM1G +44.0059
IC 278 03 01 30.4 +37 45 59 Gx (E0) 14.2 13.2 1.0 13.4 1.1 × 1.1 0.016378 69.18 vF, * 10 p 95", F * 12" sp UGC 2481; MCG 6-7-32; CGCG 524-44
IC 284 03 06 09.9 +42 22 18 Gx (Sd) 12.5 11.5 1.0 13.7 3.8 × 1.2 13 0.009083 38.37 30.850 eeF, pL, lE, D * np, bet 2 st UGC 2531; MCG 7-7-23; CGCG 540-37; IRAS 03029+4211
IC 288 03 07 32.8 +42 23 16 Gx (S?) 15.1 14.2 0.9 12.7 1 × 0.3 42 0.017339 73.24 vF, vS, R, 2 st nf, ? S Cl UGC 2544; MCG 7-7-27; CGCG 540-43
IC 290 03 09 42.8 +40 58 30 Gx (Sb) 15.6 14.8 0.8 13.0 1.1 × 0.2 131 0.020117 84.97 eeF, S, R IC 1884; UGC 2561; CGCG 540-47
IC 292 03 10 12.9 +40 45 57 Gx (Sd) 14.2 13.5 0.7 13.1 1.2 × 0.7 75 0.009974 42.13 43.800 eF, pS, R, * s, bet 2 st IC 1887; UGC 2567; MCG 7-7-30; CGCG 540-49; IRAS 03069+4034
IC 293 03 10 56.1 +41 08 16 Gx (E-S0) 15.3 14.3 1.0 12.8 0.6 × 0.4 90 0.015724 66.42 eF, S, R IC 1888; MCG 7-7-31; CGCG 540-53; NPM1G +40.0069
IC 294 03 11 03.1 +40 37 18 Gx (SB0-a) 14.8 13.9 0.9 15.0 2.1 × 1.5 123 0.016728 70.66 vF, pS, irr R IC 295; IC 296; IC 1889; UGC 2574; MCG 7-7-33; CGCG 540-54
IC 295 03 11 03.1 +40 37 18 Gx (SB0-a) 14.8 13.9 0.9 15.0 2.1 × 1.5 123 0.016728 70.66 eF, pS, R IC 294; IC 296; IC 1889; UGC 2574; MCG 7-7-33; CGCG 540-54
IC 300 03 14 15.8 +42 24 54 Gx (S0) 16.0 15.0 1.0 12.3 0.3 × 0.3 0.017782 75.11 eF, S, R, * 9 sp, np of 2
IC 301 03 14 47.7 +42 13 23 Gx (E0) 14.2 13.2 1.0 12.8 0.8 × 0.8 0.016305 68.87 eF, pS, R, sf of 2 UGC 2606; MCG 7-7-36; CGCG 540-63
IC 304 03 15 01.4 +37 52 55 Gx (Sb) 14.6 13.8 0.8 13.5 1.1 × 0.7 25 0.016471 69.57 75.150 vF, * 76" sf, np of 2 UGC 2609; MCG 6-8-5; CGCG 525-10; IRAS 03118+3741
IC 305 03 15 03.7 +37 51 38 Gx (E3) 15.1 14.1 1.0 13.3 0.8 × 0.6 45 0.017252 72.87 vF, * 49" nf MCG 6-8-6; CGCG 525-12; NPM1G +37.0120
IC 308 03 16 15.9 +41 10 53 Gx (S0) 15.4 14.2 1.2 14.5 1.2 × 1.2 0.020988 88.65 eF, pS, iR, r ? UGC 2619
IC 309 03 16 06.2 +40 48 17 Gx (S0) 14.5 13.5 1.0 13.1 0.9 × 0.9 0.014123 59.65 eeF, pS, R, bet 2 st MCG 7-7-43; CGCG 540-72
IC 310 03 16 43.0 +41 19 29 Gx (S0) 13.9 12.7 1.2 13.1 1.1 × 1.1 0.018940 80.00 76.650 vF, pS, R, 1259 and 1260 near UGC 2624; MCG 7-7-45; CGCG 540-75; IRAS 03135+4108
IC 311 03 16 46.8 +40 00 15 Gx (S?) 15.0 14.1 0.9 13.3 0.9 × 0.6 113 0.014200 59.98 eF, pS, iR, bet 2 st, vF * v close f UGC 2625; CGCG 540-76
IC 313 03 20 57.9 +41 53 39 Gx (E1) 15.1 14.1 1.0 13.8 0.9 × 0.8 0.014784 62.45 eeF, vS, R, close D * nr s UGC 2682; MCG 7-7-73; CGCG 540-111
IC 316 1 03 21 19.9 +41 55 43 Gx (S M) 15.0 14.2 0.8 10.8 0.5 × 0.1 110 0.009613 40.60 eeF, pS, R MCG 7-7-74; CGCG 540-112
IC 316 2 03 21 19.9 +41 55 55 Gx (Sbc) 15.0 14.2 0.8 13.9 1.4 × 0.7 64 0.010057 42.48 eeF, pS, R UGC 2688; CGCG 540-112; IRAS 03179+4145
IC 320 03 25 59.2 +40 47 21 Gx (SBab) 14.5 13.7 0.8 13.8 1.2 × 1.1 48 0.023316 98.49 eF, pS, R, vF * close p UGC 2732; MCG 7-8-7; CGCG 541-6
IC 1874 03 06 21.9 +36 00 54 Gx (SB0-a) 14.6 13.7 0.9 13.2 1 × 0.7 96 0.016715 70.60 F, vS, vlbM, dif MCG 6-7-39; CGCG 524-50; NPM1G +35.0087
IC 1900 03 15 55.2 +37 09 17 Gx (S0) 15.0 14.0 1.0 12.1 0.5 × 0.4 96 0.018860 79.66 F, S, pR, gbMN MCG 6-8-7; CGCG 525-13; NPM1G +36.0098
IC 1901 03 16 02.5 +37 06 47 Gx (Sa) 15.7 14.9 0.8 12.8 0.8 × 0.2 170 0.017619 74.42 F, vS, R, gbMN MCG 6-8-8; CGCG 525-14; NPM1G +36.0099
IC 1902 03 16 12.4 +37 10 41 Gx (S0-a) 15.5 14.6 0.9 12.5 0.4 × 0.4 0.023533 99.40 F, vS, R, sbM * 14 CGCG 525-15; NPM1G +36.0100
IC 1934 03 31 13.9 +42 47 34 Gx (S0) 15.0 14.0 1.0 13.3 1.2 × 0.5 137 0.015367 64.91 eF, pS, lbM, * 12 dist 34" UGC 2769
IC 2005 03 57 39.5 +36 47 15 Gx (S) 15.6 14.8 0.8 11.2 0.4 × 0.1 5 0.019440 82.11 F, vS, R, stell CGCG 526-15; "in" N 1499
IC 2027 04 06 39.6 +37 06 57 Gx (E0) 15.1 14.1 1.0 12.2 0.4 × 0.4 0.020834 88.00 F, vS, R, vlbM UGC 2957; MCG 6-9-19

Legend

Key to columns [277]
Name NGC/IC Designation
RA Right Ascension (J2000.0)
Dec Declination (J2000.0)
Type Object type
bMag Photographic (blue) magnitude
vMag Visual magnitude
B-V Difference of visual and blue magnitude
SB Surface brightness (mag/arcmin2)
Dim Dimensions (arcmin)
PA Position Angle (°)
z Redshift (from NED or LEDA)
D(z) Distance derived from z in Mpc, using D(z) = cz/H0, with Hubble Parameter H0 = 71 (km/s)/Mpc
MD Metric distance: for galaxies with S = 1, 6, 7 or 8 in Mpc (from NED); for other types with S = 2, 3, 4, or 5 in kpc
Dreyer Description See below
Identification, Remarks

Dreyer Description

Descriptions according to J.L.E. Dreyer [313, 314, 315]
ab about
alm almost
am among
annul annular or ring nebula
att attached
b brighter
bet between
biN binuclear
bn brightest to n side
bs brightest to s side
bp brightest to p side
bf brightest to f side
B bright
c considerably
chev chevelure
co coarse, coarsely
com cometic (cometary form)
comp companion
conn connected
cont in contact
C compressed
Cl cluster
d diameter
def defined
dif diffused
diffic difficult
dist distance, or distant
D double
e extremely, excessively
ee most extremely
er easily resolvable
exc excentric
E extended
f following (eastward)
F faint
g gradually
glob. globular
gr group
i irregular
iF irregular figure
inv involved, involving
l little (adv.); long (adj.)
L large
m much
m magnitude
M middle, or in the middle
n north
neb nebula
nebs nebulous
neby nebulosity
nf north following
np north preceding
ns north-south
nr near
N nucleus, or to a nucleus
p preceding (westward)
pf preceding-following
p pretty (adv., before F. B. L, S)
pg pretty gradually
pm pretty much
ps pretty suddenly
plan planetary nebula (same as PN)
prob probably
P poor (sparse) in stars
PN planetary nebula
r resolvable (mottled, not resolved)
rr partially resolved, some stars seen
rrr well resolved, clearly consisting of stars
R round
RR exactly round
Ri rich in stars
s suddenly (abruptly)
s south
sf south following
sp south preceding
sc scattered
sev several
st stars (pl.)
st 9... stars of 9th magnitude and fainter
st 9..13 stars of mag. 9 to 13
stell stellar, pointlike
susp suspected
S small in angular size
S* small (faint) star
trap trapezium
triangle triangle, forms a triangle with
triN trinuclear
v very
vv _very_
var variable
* a single star
*10 a star of 10th magnitude
*7-8 star of mag. 7 or 8
** double star (same as D*)
*** triple star
! remarkable
!! very much so
!!! a magnificent or otherwise interesting object

Quellenangaben

  • [277] «Historische Deep-Sky Kataloge» von Dr. Wolfgang Steinicke; klima-luft.de/steinicke (2021-02-17)
  • [313] «A New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, being the Catalogue of the late Sir John F.W. Herschel, Bart., revised, corrected, and enlarged» Dreyer, J. L. E. (1888); Memoirs of the Royal Astronomical Society. 49: 1–237; Bibcode:1888MmRAS..49....1D
  • [314] «Index Catalogue of Nebulæ found in the years 1888 to 1894, with Notes and Corrections to the New General Catalogue» Dreyer, J. L. E.; Memoirs of the Royal Astronomical Society, Vol. 51, p.185; 1895; Bibcode:1895MmRAS..51..185D
  • [315] «Second Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars; containing objects found in the years 1895 to 1907, with Notes and Corrections to the New General Catalogue and to the Index Catalogue for 1888–94» Dreyer, J. L. E. (1910); Memoirs of the Royal Astronomical Society. 59: 105–198; Bibcode:1910MmRAS..59..105D